10 BERÄTTELSER - 10 STENAR

I år firar World Childhood Foundation sitt 20:e år som organisation. 20 år av förändring, utveckling, möjligheter och ovärderliga möten med människor vars liv de har varit med och påverkat. Läs några av alla berättelser från Childhoods 20-åriga långa engagemang för att hjälpa barn över hela världen. Vi på Sophie by Sophie är oerhört stolta att få vara en del av denna utveckling.

Sophie ♡ Childhood

Sophie Gyllenhammar Mattsson blev tidigt i sin karriär intresserad av World Childhood Foundations arbete och tog därför kontakt med organisationen 2007. World Childhood Foundation grundades 1999 av Hennes kungliga Majestät Drottning Silvia i Sverige och är en barnrättsorganisation som arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn världen över.

2007 designade Sophie det klasssika Childhood-armbandet med 10 färgglada ädelstenar där 10 % av varje sålt smycke skulle doneras till World Childhood Foundation. Varje ädelsten symboliserar en viktig paragraf i FN: s barnkonvention. På 10 års jubileumet av samarbetet 2017 utökades armbandet till en Childhood-kollektion som idag består av 4 smycken. Alla smycken bär 10 ädelstenar som är; vit agat, grön agat, körsbärskalcedon, lapiz lazuli, rosenkvarts, röd agat, blå kalcedon, karneol, gul agat och ametist.


Childhoods 20 åriga historia innehåller så många viktiga ögonblick, ovärderliga historier och människor vars liv de har påverkat. Jag är väldigt stolt att få vara med och bidra till deras viktiga arbete.

Sophie Gyllenhammar Mattsson, Designer och grundare

1. Lucinda Evans, Kapstaden

Childhood har sedan starten proaktivt sökt upp individer och initiativ som kan tillföra nya idéer och metoder för att förhindra våld mot barn. Eldsjälar precis som Childhood som drivs av visionen att alla barn har rätt till en barndom fri från våld, exploatering och sexuella övergrepp. Childhood vill stötta dem så att deras låga inte brinner ut för snabbt, utan kan spridas vidare till andra.

Ett exempel: Lucinda Evans i Lavender Hill, en förort till Kapstaden där gängkriminalitet, våldtäkter och mord är vardag. Mitt i den här misären bor Lucinda, en driftig eldsjäl som har vigt sitt liv till att kämpa emot våldet. Hon har öppnat sitt hem för kvinnor och barn och konfronterar både myndigheter och gängledare. Med mångårigt stöd och mentorskap från Childhood har Lucinda kunnat stärka och skala upp sin verksamhet.

 

2. Tjejzonen, Sverige

Internet nämns ofta som en hotfull plats för barn. Men nätet öppnar också möjligheter för barn och unga att få berätta om jobbiga saker. Forskning visar att barn upplever att de har mer handlingsutrymme online i samtal med vuxna om svåra saker. De kan ta sin egen tid och utrycka sig som de vill - med ord, symboler eller emojis.

Childhood såg tidigt i hur nätet och ny teknik kan användas för att nå barn och unga som annars inte skulle kunna söka hjälp. De arbetar sedan tio år med projektpartners som skapar digitala frizoner för svåra samtal. En av dem är Tjejzonen, vars fokus är att minska den psykiska ohälsan bland flickor. Genom Childhoods stöd har de kunnat utveckla och anpassa sin mentormodell med ”storasystrar” till en online-modell som gör programmet tillgängligt för tjejer runtom i Sverige.

3. HBTQ, Ukraina

Hbtq-ungdomar löper särskilt stor risk att utsättas för våld och sexuella övergrepp. I många länder är homofobi utbredd. Unga som inte vågar vara öppna med sin läggning undviker ofta att söka hjälp eller anmäla brott på grund av risk för stigmatisering och diskriminering. De som kommer ut som hbtq riskerar att kastas ut hemifrån och utsättas för hatbrott både i skolan och samhället.

Detta är anledningen till att Childhood aktivt sökt initiativ i exempelvis Ukraina som når hbtq-ungdomar. Childhoods projektpartners arbetar med skolpsykologer och socialarbetare för att säkerställa att de kan erbjuda tryggt och icke-diskriminerande stöd åt hbtq-ungdomar.

4. En värld utan våld mot barn

Med de globala 2030-målen som antogs av av FN 2015 har världen också för första gången satt som mål att stoppa alla former av våld mot barn. Övergrepp mot barn är inte ett problem utan möjliga lösningar – det är något vi gemensamt kan förhindra. För Childhood, som drivit frågan under 20 år, är det ett enormt framsteg att det nu görs gemensamma krafttag på global nivå. Under lång tid har sexuella övergrepp mot barn gått från att vara ett osynligt, nedtystat och alltför ofta förnekat problem till att vara något vi erkänner och gemensamt lovar att stoppa. Det är ett ambitiöst mål. Men det är inte omöjligt.

5. Angkor Hospital, Kambodja

Generellt sett är det bästa för ett barn att få växa upp i sin egen familj. Men världen över växer hundratusentals barn upp på barnhem, fastän deras föräldrar är i livet. Orsaken är oftast fattigdom. Childhood arbetar för att barn inte i onödan ska placeras på institution och att detta bara ska ske om andra alternativ prövats först.

När barn övergavs på Angkor Hospital for Children i Kambodja lämnades de direkt till ett barnhem utan att man försökt ta reda på varför barnen övergivits eller vilka föräldrarna var. Men sjukhuset beslutade sig för att försöka hitta en lösning på den i många fall onödiga separationen mellan barn och föräldrar. Med Childhoods stöd etablerades en socialarbetarenhet som skulle erbjuda stöd till barn och föräldrar. Under 2017 spårade Angkor Hospital föräldrarna till 20 övergivna spädbarn, som nu återförenats med sina familjer. Familjerna får även i fortsättningen stöd och support.

“Sånt händer ju inte killar!”

6. First Step, Kambodja

De flesta sexuella övergrepp mot barn begås mot flickor, men självklart kan även pojkar utsättas. Ändå pratas det i mindre utsträckning öppet om övergrepp mot dem. Men för att pojkar inte ska känna skam och skuld, våga prata vad de utsatts för och söka hjälp, är det viktigt att vi ser dem som en riskgrupp för sexuella övergrepp och starkare inkludera dem som utsatta i det offentliga samtalet.

Det här är en fråga som Childhood länge har drivit. När Childhoods projektpartner First Step, som var den första organisation i Kambodja som började prata om övergrepp mot pojkar tog många dem inte på allvar. Sånt händer ju inte killar! Nu har de med Childhoods stöd etablerat sig i Siem Reap och bygger långsamt ett allt större nätverk av samarbetspartners. I Tyskland arbetar flera organisationer med Childhoods stöd med pojkar som utsatts för övergrepp.

"Vi är mycket stolta över att ha varit en del av Childhoods viktiga arbete de senaste 10 åren och hoppas kunna fortsätta med vårt samarbete många år framöver."
Sophie, designer och grundare.

7. Mer stöd till barn med funktionsvariationer.

Childhood får ofta frågan om det finns barn som löper större risk än andra att utsättas för våld och sexuella övergrepp. Generellt sett är det så att förövare ofta söker sig till barn som av olika skäl är lättare att förgripa sig på och där risken för upptäckt är mindre – som barn med funktionsvariationer. Därför arbetar Childhood aktivt med att öka tryggheten för barn med särskilda behov. Tillsammans med tre projektpartners i Kambodja ger Childhood barn med funktionsvariationer rehabilitering, utveckling och socialt stöd. Och ser till att deras föräldrar inte känner sig ensamma och isolerade, utan får träffa varandra och utbyta erfarenheter så att de får bättre förutsättningar att skydda sina barn.

8. Stöd till barn som faller mellan stolarna.

Att identifiera och stötta de grupper av barn och unga som av olika skäl faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till – det är en av Childhoods kärnfrågor. Barn i utsatthet som inte har en stöttande vuxen vid sin sida kan ha svårt att hävda sin egen rätt när de har kontakt med myndigheter.

Att kunna vara just det stödet var Barnrättsbyråns mål när den med Childhood som första finansiär grundades 2013. Byrån är Sveriges första öppna verksamhet för barns rättigheter och erbjuder både psykosocialt och juridiskt stöd till barn och unga. För tre år sedan presenterades en statlig utredning om Barnkonventionen som svensk lag. Där nämns Barnrättsbyrån som en modell för hur man praktiskt kan arbeta med barns rättigheter och att den bör spridas över hela Sverige.

9. Lastbilsföretag, Brasilien

I Brasilien lever nästan fyra av tio barn i fattigdom och social utsatthet. Många fattiga barn lever längs motorvägarna där de utnyttjas sexuellt i utbyte mot pengar, exempelvis av lastbilschaufförer som stannat för en paus. Childhood Brasilien insåg att det gällde att samarbeta med branschorganisationer för att tillsammans med företagen och chaufförerna komma åt problemet.

Efter drygt tio års envist arbete har Childhood i Brasilien fått igenom ett särskilt avtal med företag som förbinder sig att aktivt ta ställning mot sexköp av barn vid motorvägarnas rastplatser i Brasilien. Sedan 2007 har tusentals företag och över en miljon lastbilschaufförer utbildats i hur sexuell exploatering av barn kan motverkas. Chaufförerna, som tidigare var en del av problemet, har med utbildning i barns rättigheter istället blivit en positiv kraft som kan skydda barn som befinner sig längs motorvägarna.

10. Philani’s program, Sydafrika

Childhoods fokus är att alltid stödja familjer som befinner sig i utsatthet. Det är för att vi vet att trygga och kärleksfulla vuxna i barnets närhet är det bästa skyddet mot våld och övergrepp. Tidigt stöd till föräldrar ger långsiktigt och hållbart skydd för barn – därför har vi under åren arbetat med olika initiativ som stödjer och stärker föräldrar.

Ett exempel från Sydafrika: Pilanis hembesöksprogram för mammor, där så kallade mentormammor utbildas till ett slags hembesökande BVC-sköterskor. Ett annat i samma land är Sevens Passes föräldrautbildningar, där deltagarna får konkreta redskap som ger förutsättningar för ett varmare, positivare och mer konsekvent föräldraskap. Genom Childhoods stöd har Philanis verksamhet vuxit och ett forskningsprojekt visat markant förbättring för familjerna som genomgått Seven Passes utbildningar.

10 dyrbara ädelstenar - 10 viktiga konventioner

Var och en av de 10 stenarna i Childhood-smyckena representerar 10 paragrafer i FN: s barnkonvention.

Rosenkvarts

Varje barn har rätt att skyddas mot
sexuella övergrepp och mot att
utnyttjas i prostitution och pornografi.

Karneol

Varje barn har rätt till utbildning.
Grundskolan ska vara gratis.

Ametist

Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka,
tycka och uttrycka sina åsikter.

Blå Kalcedon

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Lapiz Lazuli

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid
alla beslut som rör barn.

Gul Agat

Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om
föräldrarna till exempel har lite pengar.

Grön Agat

Varje barn ska ha rätt till lek, vila och fritid.

Röd Agat

Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har
rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Körsbärskalcedon

Ingen får köpa eller sälja ett barn. Staten
ska bekämpa handel med barn.

Vit Agat

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld,
övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller
annan som har hand om barnet.